• Home
  • Členství v Asociaci

Členství v Asociaci

  1. Členství zakládajících členů Asociace vzniká na podkladě zakládací písemné dohody spolku právnických osob dnem vzniku Asociace.
  2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, vzniká členství v Asociaci na základě písemného projevu vůle (přihláška za člena), směřujícího ke vzniku členství (dále jen žádost) a na základě doporučení nejméně dvou členů Asociace. Usnesení o přijetí nového člena schvaluje Rada Asociace tří pětinovou většinou hlasů všech členů Rady Asociace. 
  3. Žádost o členství může podat kterákoli právnická osoba činná v oblasti UR, tak jak tuto oblast specifikuje čl. III těchto stanov. Žádost musí obsahovat kontaktní email organizace. Náležitosti žádosti stanoví Rada Asociace.
  4. Členem Asociace se může stát taková právnická osoba, která splňuje minimální standardy UR stanovené Asociací. Minimální standardy UR stanoví rada Asociace.
  5. Po doručení žádosti o členství v Asociaci musí být radou Asociace přijato usnesení o přijetí či nepřijetí žadatele za člena Asociace. O usnesení musí být žadatel neprodleně informován.
  6. Roční členský poplatek činí 500,- Kč.