Stanovy

Stanovy Asociace ucelené rehabilitace, z.s. 

Čl. I

Název a sídlo

 1. Název spolku právnických osob je Asociace ucelené rehabilitace, z.s.(dále jen Asociace).  Sídlem Asociace je Centrum ARPIDA, U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice (souhlas majitele nemovitosti)

Čl. II

Právní postavení Asociace

 1. Asociace je dobrovolný, nepolitický, nevládní a neziskový spolek právnických osob.
 2. Asociace je samosprávnou právnickou osobou mající právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Asociace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Asociace zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
 3. Asociace je založena ve společném zájmu zakládajících členů k jeho naplňování. Nikdo není nucen k účasti v Asociaci a nikomu není bráněno z ní vystoupit.
 4. Žádný z členů Asociace neručí za její dluhy.

Čl. III

Účel a poslání Asociace

 1. Účelem Asociace je podpora, realizace a rozvoj systému ucelené rehabilitace (dále jen UR). Asociace systém UR chápe jako komplex služeb, kde jsou zohledněny všechny potřeby člověka se zdravotním postižením a dále jako systém kde jsou vyváženě, týmově a koordinovaně aplikovány prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní.
 2. Posláním Asociace je podporovat organizace poskytující služby UR osobám se zdravotním postižením a tím vytvářet podmínky pro léčebnou, sociální, pedagogickou a pracovní rehabilitaci těchto osob.

Čl. IV

Hlavní činnost Asociace

 1. Činnost Asociace směřuje k naplnění účelu a poslání popsaného v čl. III., co by společného zájmu členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
 2. analýzy, komentování a propagace právních podmínek pro realizaci systému UR,
 3. obhajoby práv a zájmů členů Asociace vůči státním orgánům a jiným institucím ve věci UR a podmínkách jejího poskytování,
 4. účasti na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů, se zaměřením na osoby se zdravotním postižením,
 5. aktivní spolupráce s jinými subjekty z oborů UR na národní i mezinárodní úrovni,
 6. pořádání seminářů, přednášek a konferencí s tématikou UR,
 7. organizování kampaní a petičních aktivit pro podporu UR,
 8. propagace aktivit Asociace a osvěta v oblasti UR,
 9. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů s tématikou UR,
 10. poradenské a konzultační činnosti v oblasti UR,
 11. účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se UR.


Čl. V

Členství v Asociaci

 1. Členství zakládajících členů Asociace vzniká na podkladě zakládací písemné dohody spolku právnických osob dnem vzniku Asociace. 
 2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, vzniká členství v Asociaci na základě písemného projevu vůle, směřujícího ke vzniku členství (dále jen žádost) a na základě doporučení nejméně dvou členů Asociace. Usnesení o přijetí nového člena schvaluje Rada Asociace tří pětinovou většinou hlasů všech členů Rady Asociace. 
 3. Žádost o členství může podat kterákoli právnická osoba činná v oblasti UR, tak jak tuto oblast specifikuje čl. III těchto stanov. Žádost musí obsahovat kontaktní email organizace. Náležitosti žádosti stanoví Rada Asociace.
 4. Členem Asociace se může stát taková právnická osoba, která splňuje minimální standardy UR stanovené Asociací. Minimální standardy UR stanoví rada Asociace.
 5. Po doručení žádosti o členství v Asociaci musí být radou Asociace přijato usnesení o přijetí či nepřijetí žadatele za člena Asociace. O usnesení musí být žadatel neprodleně informován. 
 6. Členství v Asociaci zaniká: 
  1. vystoupením z Asociace, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena, směřující k zániku členství v Asociaci. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení Asociaci, 
  1. vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena Asociace, stanovených těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy či pro nepodílení se na činnosti Asociace, trvající déle než jeden rok nebo pro opakované nedodržování minimálních standardů stanovených Asociací, a také pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů Asociace, 
  1. nezaplacením ročního členského příspěvku v příslušném kalendářním roce, 
  1. zánikem Asociace, 
  1. zánikem člena, jako právnické osoby. 
 • Člen Asociace je oprávněn zejména: 
  • podílet se na činnosti Asociace v rámci svých možností, potřeb a zájmů, 
  • využívat všech služeb Asociace a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných Asociací, 
  • být informován o činnosti Asociace a o jejím hospodaření, 
  • podávat návrhy a podněty k činnosti Asociace a jejím jednotlivým orgánům, 
  • účastnit se na jednání Členské schůze Asociace, 
 • Člen Asociace je povinen zejména: 
  • jednat ve shodě se zaměřením a posláním Asociace a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji a dobrému jménu a propagaci Asociace, 
  • řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy Asociace, 
  • dodržovat minimální standardy poskytovaných služeb stanovených Asociací, 
  • platit členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje rada Asociace, 
  • respektovat rozhodnutí orgánů Asociace ve věcech týkajících se Asociace.
  • bezodkladně oznámit změnu svého statutárního zástupce


Čl. VI

Orgány Asociace

 1. Orgány Asociace jsou: 
  1. Členská schůze 
  1. Rada Asociace 

Čl. VII

Členská schůze Asociace

 1. Členská schůze Asociace je shromážděním všech členů Asociace. Právnické osoby jsou zastoupeny na Členské schůzi statutárním zástupcem (nebo jeho písemně pověřeným zástupcem), každá z nich s hlasovacím právem. 
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace. 
 3. Členskou schůzi svolává předseda Asociace nejméně jedenkrát ročně. Předseda Asociace svolává Členskou schůzi na žádost Rady Asociace nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nejpozději do 30 dnů. 
 4. Každý člen musí obdržet elektronickou pozvánku na Členskou schůzi v předstihu minimálně 30 dnů prostřednictvím kontaktního emailu. 
 5. Členská schůze Asociace je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
 6. K usnesení Členské schůze Asociace je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 
 7. Je-li to nezbytné, mohou členové Asociace schválit unesení korespondenční cestou. Takové usnesení má platnost usnesení Členské schůze, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů. 
 8. Do působnosti Členské schůze patří zejména: 
  1. schvalovat změny a doplňky stanov Asociace, 
  1. projednávat a schvalovat koncepci činnosti Asociace, 
  1. volit a odvolávat 3 členy Rady Asociace, 
  1. rozhodovat o výši členských příspěvků. 

Čl. IX

Rada Asociace

 1. Rada Asociace je statutárním orgánem Asociace. 
 2. Rada Asociace řídí činnost Asociace v období mezi Členskými schůzemi Asociace. 
 3. Rada Asociace zpracovává koncepci činnosti Asociace, kterou předkládá ke schválení Členské schůzi Asociace. 
 4. Rada Asociace přijímá na základě žádosti nové členy Asociace.
 5. Rada Asociace má nejméně 3 členy a je volena na čtyři roky.
 6. Členové rady Asociace budou voleni zpravidla z řad členů statutárních orgánů členů Asociace, ale za členy rady mohou být zvoleny i jiné fyzické nečlenské osoby – zejména z řad odborné veřejnosti.
 7. Rada Asociace volí z členů Rady Asociace předsedu Asociace. 
 8. Předseda Rady Asociace: 
  1. jedná a podepisuje jménem Asociace, 
  1. svolává Členskou schůzi Asociace, 
  1. svolává zasedání Rady Asociace a řídí její jednání, 
  1. rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti Asociace v období mezi zasedáními Rady Asociace, 
  1. má právo delegovat své pravomoci v rozsahu a s časovou působností, kterou svým usnesením schválila Rada Asociace,  
 9. Rada Asociace je odpovědná ze své funkce Členské schůzi Asociace. 
 10. Ze svého zasedání pořizuje Rada Asociace zápis. 
 11. Rada Asociace je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
 12. K usnesení Rady Asociace je třeba souhlas prosté většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. X

Hospodaření a majetek Asociace

 1. Asociace hospodaří s majetkem a k plnění svých cílů užívá majetek, který tvoří zejména účelové a jiné finanční dotace, příspěvky a dary. Finanční prostředky Asociace jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu. 

Čl. XI

Řešení sporů

 1. Spory vyplývající z členství nebo z činnosti Asociace řeší Rada Asociace, která k tomuto účelu může ustavit smírčí komisi ad hoc. V případě, že ani po projednání v Radě Asociace nedojde k dohodě, rozhoduje Členská schůze Asociace. 

Čl. XII

Zánik Asociace

 1. Asociace může být zrušena rozhodnutím Členské schůze Asociace o jejím zrušení, nebo o sloučení Asociace s jiným zájmovým sdružením právnických osob. 
 2. Pokud majetek Asociace při jejím zániku nepřejde na jejího právního nástupce, provede se likvidace Asociace podle aktuálně platné právní úpravy. 
 3. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný Členskou schůzí Asociace. 
 4. Likvidační zůstatek se rozdělí způsobem určeným Členskou schůzí Asociace. 

Čl. XIII

Závěrečné ustanovení

 1. Stanovy Asociace lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení Členské schůze Asociace. 
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.